พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  <<<Download>>> 


มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยรถเกราะล้อยาง Download   

มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกระสุนปืน ขนาด 22 นิ้ว Download   

มาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยกระสุนซ้อมรบ ขนาด 5.56 มม. Download   

ระเบียบ กห. ว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร Download   

ระเบียบ วท.กห.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร  Download  

คู่มือการดำเนินกิจกรรม ๕ ส สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Download  

การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง Download  

 
การมอบอำนาจในการทำสัญญา Download  
 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม  Download  
 
การใช้ใบสั่งซื้อและใบสั่งจ้าง Download 
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ วท.กห.   Download   

นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  Download   

แนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงกลาโหม  Download   

การจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ Download 
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔  Download
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร
  • พ.ศ.๒๕๕๔  Download 
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ว่าด้วยการการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสนามที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔  Download 
  • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔  Download 
 แบบ  วท.กห.๗
  • แบบ  วท.กห.๗    คำขอโครงการย่อยในชุดโครงการ/โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ  กห. Download 
  • บุคลากรทางการวิจัยโครงการย่อยในชุดโครงการ/โครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของ กห.  Download 
  • แบบ วท.กห. ๗ - ๒  (แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานและความต้องการงบประมาณ)   Download 
  • แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ของงบอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร  Download 
  • รายละเอียดความต้องการงบประมาณของงบอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร Download 
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหารของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕  Download 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔  
Download 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง มาตรฐานเสื้อเกราะกันกระสุน และมาตรฐานแผ่นเกราะกันกระสุน  
 Download 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๔๙  
Download 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจ้างและซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนหารวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.๒๕๕๔  
Download