รายละเอียดข่าว

    ด้วย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมจะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องเติมอากาศในน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบบใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต่อการใช้งาน จำนวน ๓ รายการ ตามบัญชีครุภัณฑ์ฯ ที่แนบ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  เลขที่ ๑๗๕  ซอยตรีมิตร ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑.  ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลด้วยวาจา ให้ลงชื่อแสดงความจำนง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำการขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มทำการประมูล ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประมูลดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ......อ่านเพิ่มเติม

    ๕. ผู้ที่สนใจประมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่  กองกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เลขที่ ๑๗๕  ซอยตรีมิตร  ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๑ ๐๒๑๒ และ ๐ ๒๓๙๑ ๐๙๕๕ และ แผนกพัสดุ กองกลาง 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น ๓ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๗๑ และ ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๗๓  ได้ในวันเวลาราชการ